Uzupełnij poniższą tabelkę następnie prześlij ją na wskazany poniżej adres mailowy. 

Adresat

 

adres mailowy: orange@chrondzieciwsieci.pl

 

Imię i Nazwisko zgłaszającego

 

 

Sprecyzowanie problemu: aplikacja mobilna

(aplikacja rodzica / aplikacja dziecka) / panel rodzica na stronie WWW

 

 

Opis problemu (wersja aplikacji, treści komunikatu, na jakim etapie działania aplikacji występuje problem)

 

 

Skala występującego problemu (ilość urządzeń)

 

 

Data

 

 

 

Dziękujemy za czas poświęcony na przesłanie powyższych informacji.